ផឹកស្រាប៉ះ​ចំ​ស្រា​កាច​ទំនាស់​ពាក្យសំដី កាប់​មួយ​បុ័ងតោ​រយះ​ដេរ ​១៦ ​ថ្នេរ ជនដៃដល់​រត់​បាត់​ – CEN