គ្រូបង្វឹក​សាច់ដុំ ក្លាយជា​អ្នក​ស៊ី​ឈ្នូ​លលក់ និង​ដឹកជញ្ជូន​ធូ​រេ​ន សឹង​ពុំគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ខណៈ​ក្លឹប​ត្រូវបាន​បិទ​ដោយ​កូ​វីដ​១៩ (​វីដេអូ​) – CEN