នគរបាល ចាប់​យាយ​សក់ស​ម្នាក់ អាយុ​ជាង​៧០​ឆ្នាំ ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន នៅ​ជនបទ​ – CEN