​ចិន​នឹង​ជួយ​ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឱ្យ​ងើប​ឡើងវិញ​ពី​វិបត្តិ COVID-19 ដោយ​ផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់ លើ​វិស័យ​សំខាន់ៗ ដែល​បាន​ព្រមព្រៀងគ្នា​កន្លងមក​ – CEN