ពលករ​ខ្មែរ​ឆ្លងដែន​មកពី​ថៃ មិនបាន​ត្រួតពិនិត្យ​សុខភាព ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​ទាំងស្រុង​នៅ​មូលដ្ឋាន​ – CEN