សាស្ត្រាចារ្យ ឡុង សារិន បង្រៀន​នៅ​ក្រុមហ៊ុន E-School Cambodia ប្រៀបធៀប ព្រះសង្ឃ​ទាំងពីរ​គណៈ ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​តម្លៃ​ព្រះសង្ឃ​គណៈមហានិកាយ​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN