អ្នកម៉ៅការ ទុក​លូ​កាត់​ទទឹងផ្លូវចោល មិន​លុប​ដី បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​មនុស្ស​ស្លាប់​ ២ ​ករណី​ហើយ​ – CEN