អស់ទាស់​! ខឹង​អូន​ទះ​មួយ​កំ​ផ្ទៀង​យ៉ាង​ធ្ងន់​ដៃ ព្រោះតែ​រឿង​តូច​មួយ សុខចិត្ត​ធ្វើ​មុខ​ក្រាស់​តាម​ញ៉ែ​យក​ធ្វើ​ប្រពន្ធ​ទាល់តែ​បាន​ – CEN