ពលរដ្ឋ​នៅ​ភូមិ​ចក សម្តែង​ការមិន​ពេញចិត្ត ចំពោះ​គម្រោង​កាយ​ដី​ដាក់លូ នៅមុខ​ផ្ទះ ធ្វើ​គ្មាន​ភាពច្បាស់លាស់ ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគាត់​បាត់បង់​ទៅលើ​សេចក្តីទុកចិត្ត​ – CEN