តើ​ក្នុង​តំបន់ ASEAN មាន​អ្នក​ឆ្លង និង​ស្លាប់​ដោយសារ COVID-19 ប៉ុន្មាន​នាក់​? – CEN