វីដេអូ​ដែល​បង្រៀន​ដោយ​លោកគ្រូ ឡុង សារិន មិនបាន​ឆ្លងកាត់​ការពិនិត្យ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​ឡើយ ជាហេតុ​បង្កើតឱ្យមាន​អធិករណ៍​ – CEN