រាជរដ្ឋាភិបាល​ត្រៀម​បម្រុង ថវិកា​ប្រហែល ៣០០​ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ជួយ​ដល់​ពលករ​ខ្វះខាត​មកពី​វិបត្តិ កូ​វីដ​-១៩ – CEN