រំភើបចិត្ត​នឹង​សំបុត្រ “​សុំច្បាប់​” របស់​ក្មេងស្រី​ចិន​ដែល​កើត​ជំងឺ​មហារីក​ – CEN