រាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​រៀបចំ​វិធានការ​បន្ថែមទៀត សម្រាប់​ជួយ​វិស័យ​ឯកជន​ – CEN