ស្តង់ដារ​អាជីវក​ម្មទេស​ចរណ៍​ថ្មី​ក្នុងសម័យ​កូ​វីដ​, រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍​ព្រមាន​ផ្អាក បើ​មិន​អនុវត្តតាម​គោលនយោបាយ បទបញ្ជា​ – CEN