ឯកឧត្ដម​រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន​ ៖ កម្ពុជា​រំពឹង​ទទួលបាន​ភ្ញៀវ​ចិន​ច្រើន​ឡើងវិញ ក្រោយ​អស់​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN