ថ្ងៃនេះ ពុំ​រកឃើញ​ករណី​ជំងឺ COVID-19 ថ្មី​ទេ និង​មិនមាន​អ្នកជា​ – CEN