​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ បានចាត់ទុក​ផលប៉ះពាល់​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បាន​បង្អាក់ដំណើរ​រីកលូតលាស់​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ – CEN