បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ណា ដែល​ល្មើ​សនឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍៍ ចាប់​ឃាត់ និង​ធ្វើការ​ផាកពិន័យ ទៅតាម​អនុ​ក្រឹត្យ​ថ្មី​ – CEN