អា​មេ​រិច​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្ថានទូត​ខ្លួន ទៅ​ទីក្រុង​ជេ​រ៉ូ​សាឡឹម នៅ​ចុងឆ្នាំ ២០១៩ – CEN