ថ្ងៃទី​១ នៃ​ការអនុវត្ត រឹតបន្តឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ឃាត់​ម៉ូតូ ១.១៧៤ គ្រឿង និង​រថយន្ត ១៤៨ គ្រឿង​ – CEN