កុំ​មានការ​អន្តរាគមន៍ រាល់​ការប្រព្រឹត្តិ​ខុសច្បាប់​ចរាចរណ៍ ចៀសវាង​ការរិះគន់ ដើម្បី​ការអនុវត្តន៍​ច្បាប់​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN