ចិញ្ចឹម​បង្គា​ប្រកបដោយ​បច្ចេកវិទ្យា​សាមញ្ញ​តាមបែប​ធម្មជាតិ កំពុងដំណើរការ​ទៅដោយ​រលូន និង​ទទួលផល – CEN