ក្រសួងកសិកម្ម ផ្អាក​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​២ មិន​ឲ្យ​នាំចូល​ជ្រូក​រស់​ពី​ប្រទេសជិតខាង​ចូល​កម្ពុជា ដោយសារ​ផ្គើន​នឹង​ការណែនាំ​របស់​ក្រសួង​ – CEN