ខំ​ទុកចិត្ត​ព្រោះ​ជា​សាច់ញាតិ អ្នកជំងឺ​ក៏​ពឹង​ឲ្យ​ជួយ​ពិនិត្យ​ទឹក​លុយ​ក្នុង​កាត ATM ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ 5.000 បាត ទីបំផុត មិននឹក​ស្មានជា​ចោរ​សោះ​ – CEN