មិន​ផាកពិន័យ ចំពោះ​ពលរដ្ឋ​ប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណ​សម្គាល់​យានយន្ត ( កាត​គ្រី ) ថតចម្លង តែ​ត្រូវមាន​ការបញ្ជាក់​អាជ្ញាធរ និង​ដាក់​ជាប់​ខ្លួន​ផង – CEN