អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅសល់​ត្រឹម​ចំនួន​២​នាក់ កំពុងមាន​សុខភាព​ល្អ​ធម្មតា ដែល​ត្រូវការ​ពេល​ព្យាបាល​វេលា​យូរ​បន្តិច​ – CEN