អេស​ស៊ីជី (SCG) នៅ​កម្ពុជា សម្រេចបាន​ចំណូល​ពី​ការលក់​ចំនួន ៦៧​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក កើនឡើង ៧% – CEN