ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរ​បស់​អ្នកឧក​ញ៉ា​ ព្រឹទ្ធមហាឧបាសិ​កា​ ធម្មញ្ញាណវិ​វ​ឌ្ឍនា ​ប៊ុន ស៊ាង​លី​ – CEN