ផ្អើល​អស់​មួយ​ភូមិ​! ទៅ​មើល​គេ​អូស​អួន​ក្នុង​ស្រះ​ដ៏​ធំ​មួយ ដោយសារ​ចាប់បាន​ត្រី​រាជ​ដល់ ៥ ទៅ ៦ ក្បាល (​វីដេអូ​) – CEN