រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ​កម្ពុជា ស្នើឱ្យ​វិទ្យាស្ថាន CDRI បន្ថែម​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ ពី​តម្រូវ​ការជំនាញ ដែល​អាចឆ្លើយតប បាន​ទៅនឹង​ការធ្វើ​ពិពិធ​កម្ម​សេដ្ឋកិច្ច – CEN