អគ្គស្នងការ បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ Hotline ដើម្បី​ឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​ការសុំ​អន្តរាគមន៍​ផ្សេងៗ​ – CEN