ជប៉ុន​នឹង​អនុម័ត​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ Remdesivir សម្រាប់​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ COVID-19 – CEN