ស​ន្និ​ស​ទី​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី ​«គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ទ្រទ្រង់​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម និង​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ធនាគារ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​» – CEN