កសិករ​ចាប់យក​រប​រ​ចិញ្ចឹម​ចង្រិត ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល ក្នុង​គ្រួសារ​ – CEN