អគ្គិភ័យ​ឆេះ​រោង​សិប្បកម្ម​ផលិត​កេះ​ស្នោ មកពី​ឆ្លង​ចរន្ត​ភ្លើង ជាងផ្សារដែក​លើដំបូល​ – CEN