ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង​កសិកម្ម កំពុង​ពិចារណា​ទម្លាក់​អត្រា​ការប្រាក់​មក​ត្រឹម​ចំនួន ៥​ភាគរយ​ប្រចាំឆ្នាំ​ – CEN