តោះ​ស្វែងយល់ ពី​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា សាក​ថ្ម​ឥត​ខ្សែ NFC – CEN