ការប្រើ​ថ្នាំ​គ្រុនចាញ់​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ COVID-19​នៅ​អា​មេ​រិច បាន​បរាជ័យ​ម្តងទៀត​ – CEN