ថៃ​៖ អាជីវកម្ម និង​សកម្មភាព​នានា ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បើក​ឡើងវិញ តែ​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​ដ៏​តឹងរ៉ឹង ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣ ឧសភា សម្រាប់​ក្រឹត្យ​បន្ទាន់​បន្ថែម​មួយខែ​ទៀត​ – CEN