ស្គាល់មុខ មិន​ស្គាល់ចិត្ត ដឹងអី យក​ម៉ូតូ​ប្លន់​បាន មក​ផ្ញើ ទីបំផុត​ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​ទាំងអស់គ្នា​ – CEN