រកឃើញ​ចម្លាក់​អណ្តើ​កមួយ​បន្ថែមទៀត​ នៅ​ការដ្ឋាន​ជួសជុល​ប្រាសាទ​កណ្តាល​ស្រះស្រង់​ – CEN