លោក ថម ជនជាតិ​អាមេរិក ទទួលព្រះរាជក្រឹត្យ ផ្ដល់​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ ព្រមទាំង​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​ចំនួន ​០៧ ​កន្លែង – CEN