កម្ពុជា​គ្រោង​ស្នេី​បញ្ចូល​បទ​អន្តរាគមន៍ ស្តីពី​សកម្មភាព​ការដឹកជញ្ជូន​ក្នុងអំឡុងពេលការឆ្លង​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ និង​ក្រោយពេល​ស្រាកស្រាន្ត ឬ​ថយចុះ​​ទៅក្នុង​របៀបវារៈ​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ឧត្ដមមន្ត្រី ដឹកជញ្ជូន​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប – CEN