បង្ក្រាប​ឈើ​សុ​ក្រំ​ជាច្រើន​សន្លឹក លាក់ទុក​ក្នុងព្រៃ ត្រង់ចំណុច​ភូមិ​កោះ​កី​ – CEN