រឹតបន្តឹង​ការអនុវត្តន៍​ចរាចរណ៍​១​សប្តាហ៍ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថយ​ចុះ​ជាង ៥០​ភាគរយ – CEN