ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង​កសិកម្ម ផ្តល់​ឥណទាន អត្រា​ការប្រាក់​ទាប ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN