ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ឡាវ បាន​នាំមុខគេ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​លើ​ការទប់ស្កាត់​មេរោគ​ឆ្លង COVID-19 – CEN