ស្លុតចិត្ត​ណាស់​! វា​លឿន​ពេក​ហើយ សម្រាក​ចុះ​អូន អូន​ក៏​ហត់​ច្រើន​ហើយ​ដែរ សុំទោស​ផងដែ​លបង​មិនបាន​ទៅជូន​ដំណើរ​អូន​និង​កូនស្រី​ – CEN