ម្តាយ​ចិត្តឃោរឃៅ ! មរណភាព​ដោយមាន​ការសង្ស័យ​រប​ស់ទា​រក នៅក្នុង​ផ្សារ​នៅក្នុង​ភូមិ​ឬ​ស្សី​១ – CEN